TK Holzbau Slovakia, s.r.o.
BIOENERGIE
SPLYŇOVANIE BIOMASY Splyňovanie   biomasy,   pyrolýza   sa   radia   medzi   energetické   procesy,   z   ktorých sa   jednoduchým   spôsobom   dá   vyrobiť   elektrická   energia   a   teplo.   Jedná   o suchú    destiláciu    biomasy    s    obmedzeným    prístupom    vzduchu.    Je    to    v podstate   proces   výroby   dreveného   uhlia,   kde   drevoplyn   využívame   na   pohon motorov. Táto   technológia   je   taká   univerzálna   a   spoľahlivá,   že   počas   2.svetovej   vojny sa     v     európe     pohybovalo     niekoľko     miliónov     vozidiel     so     splyňovacím generátorom vyrábajúcim drevoplyn spaľovaný priamo v motore vozidla. Metódy výroby energie z biomasy môžeme rozdeliť na nasledovné procesy: Priame spaľovanie (spaľovne) Biologické     procesy     ako     sú     anaeróbna     fermentácia     (bioplynové stanice). Termochemické splyňovanie biomasy (splyňovanie stanice) SPLYŇOVACIE ELEKTRÁRNE Splyňovacie    elektrárne    a    ich    technológia    je    postavená    na    splyňovaní biomasy, tzv. „pyrolýza" a tento cyklus je CO2 neutrálny. Ako   surovina   pre   splyňovacie   elektrárne   je   použitá   biomasa,   napr.   slama   ( pšeničná,    jačmenná    atd.)    alebo    drevná    štiepka,    drevné    piliny    ako    aj    iná biomasa,   ktorej   obsah   vlhkosti   pred   splyňovaním   dokážeme   efektívne   znížiť do 15%. Všetky   suroviny   vstupujúce   do   splyňovača   sú   predupravované   podľa   potreby sušením   a   drvením   tak,   aby   priemerná   vlhkosť   suroviny   bola   cca   15   %   a rozmery   rozdrvenej   suroviny   cca   2-3   cm   (záleží   od   konkrétnej   suroviny). Takto    môžeme    zo    surovinou    manipulovať    pomocou    dopravných    pásov. Splyňovanie   biomasy   prebieha   pri   cca   700-800°C   v   závislosti   od   biomasy. Tento   proces   vedie   k   vzniku   horľavých   plynov,   najmä   oxidu   uhoľnatého   (CO), vodíka   (H   2),   metánu   (CH   4),   CmHn,   atď.   Takúto   zmes   vzniknutých   plynov nazývame   "drevoplyn"   alebo   tiež   "syntézny   plyn"   a   po   vyčistení   sa   spaľuje   v upravených   spaľovacích   motoroch   (kogeneračné   jednotky),   ktoré   slúžia   na výrobu elektrickej energie a tepla. Proces   splyňovania   biomasy   prebieha   pri   atmosferickom   tlaku   a   ako   súčinník
splyňovania je použitý vzduch. Spotreba   surovín   pre   1MWe   je   cca   1,2   t/h   v   závislosti   od   splyňovanej biomasy Syntézny   plyn   obsahuje   asi   20%   CO,   15%   H2,   12%   CO2,   50%   N2   a   cca 3% CH4. Výhrevnosť plynu je cca 4500 ~ 6000kJ/Nm3 Účinnosť splyňovacej elektrárne je viac ako 75%. Procesnú schému splyňovacej stanice môžeme rozdeliť na tri časti: 1 . splyňovanie biomasy 2 . čistenie a chladenie procesného plynu 3 . spaľovanie    procesného    plynu    v    kogeneračných    jednotkách    a    výroba elektriny a tepla 1.   Spyňovanie   biomasy   V   prvej   časti   dochádza   k   výrobe   drevoplynu,   drevný popol   je   šnekovým   podávačom   zo   spodu   reaktora   odvádzaný   do   zbernej nádoby. 2.    Čistenie    a    chladenie    drevoplynu     V    druhej    časti    je    plyn    z    reaktora dopravený     do     cyklónového     odlučovača     pevných     častíc,     následne     je schladený   a   privedený   do   elektrostatického   odlučovača   dechtu.   Po   odlúčení dechtu   je   plyn   opäť   schladený   a   ásledne   čistený   tzv.   skrápaním.   Po   skrápaní je   z   plynu   odstránená   prebytočná   vlhkosť   a   je   dovedený   cez   bypass   (fléra- zásobník) do vyrovnávacej nádrže plynu. 3.    Spaľovanie    plynu    v    kogeneračných    jednotkách     V    tretej    časti    je    z vyrovnávacej    nádrže    plyn    dopravený    do    kogeneračných    jednotiek,    kde    je spálený.   Kogeneračné   jednotky   pohánajú   alternátor,   ktorý   vyrába   eletrickú energiu   a   táto   je   cez   trafstanicu   odvádzaná   do   distribučnej   siete   22KV.   Tieto kogeneračné   jednotky   sú   chladené   a   vzniknuté   teplo   môže   byť   použité   na vykurovanie, sušenie, prípadne chladenie (trigenerácia) Hlavné   produkty   zo   splyňovacieho   zariadenia   sú   elektrická   energia,   teplo   a drevný    popol,    ktorý    obsahuje    cca    30%    uhlíka    (C),    kde    tento    sa    môže briketovať      a      predávať      ako      alternatívne      palivo      resp.      využiť      na poľnohospodárske účely ako hnojivo.
2 1 next next
Tel: 0917 565 389
Tel: 0917 565 389
3